Registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú


V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa opakovane v niektorých médiách objavovali články požadujúce uzákonenie registrovaného partnerstva homosexuálov. Takéto požiadavky sa týkajú obsahove občianskeho prípadne rodinného práva, ktoré sú podľa zákona v právomocí ministerstva spravodlivosti.

Úvodom treba povedať, že uzatváranie zmlúv medzi osobami rovnakej sexuálnej orientácie je možné a dovolené už podľa existujúceho práva. § 51 Obč. zákonníka umožňuje občanom uzavrieť akúkoľvek zmluvu, ktorá sa neprieči zneniu alebo zmyslu zákona. V takejto zmluve si osoby rovnakej sexuálnej orientácie, žijúce v partnerstve môžu upraviť vzájomné vzťahy majetkové, dedičské, prípadne iné. Takúto zmluvu môžu nechať zaregistrovať u notára.

Iná je otázka prijatia zákona, ktorý by partnerstvo homosexuálov približoval, alebo staval na úroveň manželstva. Manželstvo, rodičovstvo a rodina požívajú u nás ústavnú ochranu podľa čl. 41 Ústavy. Podľa citovaného článku ústavy, rodičia, ktorí sa starajú o deti majú právo na pomoc štátu. Toto ustanovenie Ústavy, zákon o rodine a ustanovenia v mnohých iných zákonoch vedome zvýhodňujú rodinu. Štát ochraňuje a do určitej miery zvýhodňuje rodinu, pretože rodina zaručuje budúcnosť spoločnosti, rodina činí národ a ľudstvo nesmrteľným. Rodina, predovšetkým muž a žena, otec a matka prijímajú na seba rôznorodú záťaž pri starostlivosti o deti, ale vďaka tejto starostlivosti rodina a štát prežívajú. V prípade homosexuálnych zväzkov je výhradne vecou slobodnej voľby dvoch ľudí rovnakého pohlavia, či budú spolu žiť, či si budú verní alebo neverní, či sa rozídu alebo sa nerozídu. Z hľadiska spoločnosti neexistuje dôvod k tomu, aby štát finančnými alebo mocenskými stimulmi ovplyvňoval stabilitu ich vzťahu. Približovanie zvážku ľudí rovnakého pohlavia na úroveň rodiny degraduje a relativizuje rodinu. V situácii keď v dohľadnej perspektíve na Slovensku nebude mat' kto pracovať aby pokryl finančné nároky na dôchodky, by bolo oslabovanie rodiny prostredníctvom registrovaných partnerstiev homosexuálov krokom, ktorý by iba urýchľoval krach nášho sociálneho systému. O morálnych dôsledkoch na spoločnosť ani nehovoriac. Rodina nie je zmluvou medzi mužom a ženou, rodina je výnimočným zväzkom muža a ženy a akékoľvek oslabovanie tejto výnimočnosti rodiny znamená, že si spoločnosť podrezáva vetvu, na ktorej sedí.

Z týchto dôvodov ministerstvo spravodlivosti nepripravuje žiadnu právnu úpravu, ktorá by osobitným spôsobom zakotvila registrované partnerstvá homosexuálov. Jednoducho, kým ja budem ministrom spravodlivosti registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú.

Bratislava 17. 8. 2000

Ján Čarnogurský predseda KDH