Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín prijala na svojom treťom koordinačnom stretnutí v Bratislave základný dokument Chartu Iniciatívy Inakosť. O jej znení budú hovorcovia a aktivisti iniciatívy informovať všetkých občanov, inštitúcie a združenia ochotné načúvať hlasu menšín a svojím podpisom potvrdzovať svoj súhlasný postoj s obsahom tohto dokumentu.

Svoju podporu  charty môžete krátkym súhlasným textom a podpisom vyjadriť aj vy priamo na internetovej adrese:
http://www.changenet.sk/spravy/show.asp?smid=1556&mid=38,

na adrese Časopis ATRIBÚT G&L, HABIO, P.O.Box. 233, 810 00 Bratislava 1

alebo e-maili atribut@mailbox.sk.
 


Charta Iniciatívy Inakosť
spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín


Iniciatíva Inakosť je dobrovoľným občianskym zoskupením s konkrétnou a realizovateľnou predstavou o spolužití v pluralitnej spoločnosti. Táto predstava je založená na myšlienke slobodnej spoločnosti ľudí, ktorí sa nemusia zhodovať v sexuálnej orientácii, životných cieľoch, svetonázore, vierovyznaní, národnosti a etnickej príslušnosti.

Napriek tomu sa spoločne usilujú verejne presadzovať pluralitnú podobu občianskej spoločnosti ako neformálnej a civilnej komunity postavenej na sympatii medzi ľuďmi, akceptovaní ich práva na inakosť a naplnení ich základných ľudských práv a potrieb.

Ide nám o kultivovanú koexistenciu plurality životných štýlov a spravodlivú spoločnosť, v ktorej sú si ľudia navzájom jedinečnou originalitou. Občan/občianka v pluralitnej otvorenej spoločnosti bez ohľadu na to, či je heterosexuál, homosexuál, biely, čierny, kresťan, budhista, bez vyznania atď., vníma inakosť druhého ako podnet na premýšľanie, sebareflexiu a priznáva jeho plné právo na všetky základné životné prejavy.

Iniciatíva Inakosť sa snaží o zrovnoprávnenie gayov, lesbických žien, bisexuálov a transsexuálov v každej oblasti spoločenského života. Základom programu Iniciatívy Inakosť je rešpektovanie rozmanitosti a dôstojnosti ľudských bytostí otvorených voči svetu, schopných rozvážnej a zodpovednej voľby a verejnej diskusie. Jej témou sú prejavy slobody jednotlivca, ktoré majú svoj základ v elementárnych ľudských potrebách a právach, najmä v práve slobodne realizovať citovú, sexuálnu a ekonomickú vzájomnosť so súhlasiacim partnerom/kou ako legitímny a všeobecne rešpektovaný čin. Súkromná inakosť jednotlivca má teda aj verejný rozmer a naplnenie potreby osobného šťastia vo vzťahu je aj vecou politickou, verejnou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje úroveň kultivovanosti spoločenského života.

Preto program Iniciatívy Inakosť nie je ničím iným ako snahou o dôsledné napĺňanie obsahu základných ľudských práv a slobôd, garantovaných relevantnými medzinárodnými dohovormi.

Iniciatíva Inakosť sa obracia na občiansku spoločnosť ako jeden z jej spoluinterpretov verejných princípov a nie ako na protivníka. Reflektuje tragickosť dejín európskeho priestoru s násilnými pokusmi meniť prirodzenosť človeka, obmedzovať jeho slobodu a jeho slobodu voľby, a preto o náležitosti svojich názorov a požiadaviek chceme presviedčať všetkých, ktorí si osvojujú férovost, zákonný postup a rešpekt voči právu na inakosť.

Iniciatíva Inakosť vyzýva na redefiníciu občianskeho spolužitia zbaveného ideologických jednostranností, historických nánosov neodzrkadľujúcich skutočný stav spoločnosti, nezmyselných póz a tzv. nevyhnutných národnokresťanských tradícií. Vyslovujeme v tejto súvislosti pochybnosti, pokiaľ ide o schopnosť človeka a spoločnosti definovať raz a navždy celú a jedinú pravdu.

Zmysluplnosť moderného občianskeho postoja vidíme v civilnom a autentickom živote a v otvorenom, pokojnom a nenásilnom verejnom dialógu. Inakosť, jej pulzovanie v spoločnosti a kreatívny potenciál rozmanitosti dáva každému záruku možnosti voľby a šance na ceste za osobným naplnením a šťastím.

Bratislava 27. júna 2000

Hnutie Ganymedes: Marián Vojtek, prezident, Anna Daučíková; Občianske združenie Altera: Jana Kapustová, štatutárna zástupkyňa; Občianske združenie HABIO: Silvester Sawicki, riaditeľ; Občianske združenie Museion: Hana Fábry, hovorkyňa; Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín: Ľuboš Vrbický, prezident, Dušan Veselovský, viceprezident; Jozef Gréč, člen; Občianske združenie H-plus: Vladislav Horňák, štatutárny zástupca, Ivan Janetka, štatutárny zástupca; Peter Králik, voľný aktivista; Marek Mrázik, voľný aktivista; Jaro Gyurik, voľný aktivista

Chartu ku dňu 16. 8. 2000 podporili tieto združenia: 

 • ELF: Pavel Mišiga; 
 • ETP Slovensko - Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity; 
 • Ganymedes Košice: Levan; 
 • Nadácia Občan a demokracia (MRG-S): Mária Kolíková, Tomáš Kamenec; 
 • Nadácia Charty 77: Zuzana Szatmáry, Giertl
 • NicENamE: Roman Slušný; 
 • Fenestra, Jana Oleárniková 
 • Občianske združenie Modrá linka: Mgr. Ľudmila Golianová, Mgr. Tatiana Baginová; 
 • Nadácia Ekopolis; 
 • Nezávislá vydavateľka Lesbické literární kavárny a servera www.lesba.cz Monika S. Benešová; 
 • Občania v akcii - Centrum komunitného organizovania: Anna Karailieva; 
 • Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA): Jana Olearniková; 
 • Slovenský helsinský výbor: Dagmar Kusá; 
 • Združenie prevencie AIDS; 
 • Radiožurnál Českého rozhlasu: Renata Havranová; 
 • STUD Brno, Jiří Gutman
 • Občianske združenie NKA, Boris Kršňák 
 • Sloboda zvierat, Ladislav Ďurkovič 
... a jednotlivci:
 • JUDr. Ján Hrubala; 
 • Andrea Chorváthová; 
 • Dušan Jurkovič; 
 • Peter Medveď; 
 • Juraj Rizman
 • Matej Hargaš 
 • Andrea Juhászová; 
 • Paula Jójárt 
 • Karel Korous 
 • Peter Kupčík 
 • Matej Michlik 
 • Peter Pavelko 
 • Benny Rees, nezávislý gay aktivista a novinár 
 • Ivan Tarapčík