Výzva Iniciatívy Inakosť
Homosexuáli spolu s heterosexuálmi – za rovnosť práv gejov a lesbických žien


Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín sa obracia na NR SR, Vládu Slovenskej republiky, štátnu a verejnú správu, všetky politické subjekty pôsobiace na Slovensku, ako i na osobnosti kultúrneho a spoločenského života a verejnosť, aby sa v rámci svojich kompetencií a možností zasadzovali o zrovnoprávnenie osôb s inou než heterosexuálnou orientáciou vo všetkých oblastiach života. 

V súvislosti s nedávnym vystúpením ministra Jána Čarnogurského proti registrovanému partnerstvu a tiež neprijatím nášho návrhu na doplnenie článku 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky slovami „sexuálnej orientácie“ žiadame, aby horeuvedené subjekty v spolupráci s predstaviteľmi sexuálnych menšín iniciovali a podporili presadenie týchto legislatívnych návrhov:

  • Úpravu Ústavy SR, aby odrážala rovnosť v právach aj pre sexuálne menšiny
  • Registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia
  • Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o štátnej a verejnej službe vyplývajúce z registrovaného partnerstva
  • Antidiskriminačný zákon zahrňujúci i diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie


Hlboko znepokojení ultimatívnosťou výrokov pána Čarnogurského obraciame sa na vládu Slovenskej republiky so žiadosťou, aby zaujala stanovisko k výrokom svojho ministra a oboznámila s ním verejnosť.

Taktiež žiadame ministerstvá školstva, kultúry, vnútra, obrany a spravodlivosti, aby iniciovali vytvorenie: 

  • programu vzdelávania školskej mládeže, verejnosti, pracovníkov polície, súdnictva a personálu vojenskej prezenčnej služby, ktorý by všestranne a nezaujato informoval o všetkých formách ľudskej sexuality včítane homosexuality ako inej sexuálnej orientácie a viedol by k zvýšeniu tolerancie voči všetkým druhom sexuálnej inakosti aplikovanej s dospelým súhlasiacim partnerom/kou. Sme v tejto veci pripravení poskytnúť naše vedomosti a kapacity.
  • programu pravdivého informovania verejnosti najmä cestou verejnoprávnych masovokomunikačných prostriedkov o živote sexuálnych menšín a jednotlivcov.
  • mechanizmov, ktoré by napomáhali efektívnemu aplikovaniu týchto poznatkov do každodenného života.


Chceme touto cestou vyjadriť uznanie a vďaku tým osobnostiam verejného života, ktorí z pozícií väčšinovej spoločnosti zareagovali na útok ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského a poslanca Alojza Rakúsa proti homosexuálom, podporili snahy Iniciatívy Inakosť a upozornili na možné nebezpečenstvá takýchto extrémistických výrokov. Upevnili tým našu vieru, že na Slovensku, podobne ako vo väčšine demokratických európskych krajín existuje potenciál tolerantného myslenia bez predsudkov. Uvedomili sme si tiež, že mnohé bude závisieť od nás, homosexuálov, že dozrel čas prestať sa skrývať, podstúpiť riziko znevýhodňovania a nevraživosti (chceme veriť, že dočasnej) a pomôcť väčšinovej spoločnosti, aby si mohla vytvoriť pravdivý, pozitívny obraz o našom spôsobe života.