.

Legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva

Za účelom zavedenia inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia navrhujeme nasledovné doplnenie návrhu nového Občianskeho zákonníka:

V Druhej časti nazvanej RODINNÉ PRÁVO doplniť za Štvrtú hlavu novú Piatu hlavu, ktorá vrátane nadpisu znie:

                                                              Piata hlava

 REGISTROVANÉ PARTNERSTVO
Uzavretie zmluvy o registrovanom partnerstve

§ 290
        Dve fyzické osoby rovnakého pohlavia staršie ako osemnásť rokov môžu uzavrieť zmluvu o registrovanom partnerstve za účelom vytvorenia životného a majetkového spoločenstva.

§ 291
       (1) Zmluvu o registrovanom partnerstve nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou alebo s osobou, ktorá má uzavretú zmluvu o registrovanom part-nerstve.
        (2) Zmluvu o registrovanom partnerstve nemožno uzavrieť medzi predkami a po-tomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením, pokiaľ osvojenie trvá.
        (3) Zmluva o registrovanom partnerstve uzavretá v rozpore s odsekmi 1 a 2 je neplatná.

§ 292
        (1) Zmluva o registrovanom partnerstve musí byť uzavretá formou notárskej zápis-nice a registrovaná na matričnom úrade v mieste, kde aspoň jeden z partnerov má trvalý pobyt.
        (2) Právne účinky zmluvy o registrovanom partnerstve nastávajú jej zapísaním do registra na príslušnom matričnom úrade.
        (3) Pri nazeraní do registra a výpisoch z neho sa postupuje podľa osobitného pred-pisu.x)
-------------
x) § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách.

Obsah zmluvy o registrovanom partnerstve

§ 293
        (1) Zmluvou o registrovanom partnerstve sa upravujú majetkové vzťahy medzi partnermi.
        (2) Na obsah zmluvy o registrovanom partnerstve sa vzťahuje § 183 ods. 1 a 2 a § 184 ods. 1,3,5 a 6.
        (3) Zmluvou o registrovanom partnerstve musí byť upravený spôsob rozdelenia majetku pre prípad zrušenia registrovaného partnerstva a pre prípad zániku registrova-ného partnerstva uzavretím manželstva *§ 295 ods. 1 písm. a)*.

Zrušenie registrovaného partnerstva

§ 294
        (1) Každý z partnerov môže požiadať matričný úrad, na ktorom je zmluva o regis-trovanom partnerstve registrovaná, o zrušenie registrovaného partnerstva.
        (2) Matričný úrad bez zbytočného odkladu informuje o žiadosti o zrušenie registro-vaného partnerstva druhého partnera a zároveň zverejní žiadosť na úradnej tabuli.
        (3) Registrované partnerstvo sa zruší 15. deň po zverejnení žiadosti o jeho zruše-nie.
        (4) Zrušenie registrovaného partnerstva vyznačí matričný úrad v registri.

Zánik registrovaného partnerstva

§ 295
        (1) Registrované partnerstvo zaniká
              a) uzavretím manželstva,
              b) smrťou jedného z partnerov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
        (2) Zánik registrovaného partnerstva vyznačí matričný úrad v registri.

Vzťahy medzi registrovanými partnermi

 § 296
       (1) Registrovaní partneri majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Sú povinní byť si verní, vzájomne uznávať svoju dôstojnosť a vzájomne si pomáhať. Tieto práva a povinnosti nemôžu byť zmluvou o registrovanom partnerstve vylúčené ani obmedzené.
       (2)Na vzájomné zastupovanie registrovaných  partnerov sa vzťahuje § 180.
       (3) Za podmienok ustanovených v § 22 ods. 1 tvoria registrovaní partneri spoločnú domácnosť.
       (4) V registrovanom partnerstve sa predpokladá spravidla spoločné bývanie regis-trovaných partnerov v spoločnom obydlí. Spoločné obydlie sa určuje vzájomnou doho-dou registrovaných partnerov.
       (5) Na spoločný nájom bytu registrovanými partnermi sa vzťahujú ustanovenia § 791 až 793.".

Doterajšiu Piatu hlavu treba označiť ako Šiestu hlavu a prečíslovať nasledujúce paragrafy.
V pôvodnej Piatej hlave nazvanej VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ navrhujeme nasledovné doplnenia:

1. Nadpis Tretieho oddielu znie:

"Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a medzi registrovanými partnermi "

2. V pôvodnom § 296 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:
 "(4) Ustanovenia odseku 1 až 3 sa vzťahujú aj na registrovaných partnerov počas trvania registrovaného partnerstva.".

 V štvrtej časti - Dedičské právo v Druhej hlave nazvanej DEDENIE ZO ZÁKONA navrhujeme nasledovné doplnenia:

1. V § 473 odsek 1  znie:
" (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti, manžel alebo registrovaný partner, každý z nich rovnakým dielom.„.

2. V § 474 odseky 2 a 3 znejú:
" (2) V druhej dedičskej skupine dedí manžel poručiteľa alebo registrovaný partner poru-čiteľa a rodičia poručiteľa.
 (3) Dedičia druhej dedičskej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel alebo registrovaný partner však vždy najmenej polovicu dedičstva.".
3. V § 475 odsek 1 znie:
" (1) Ak sa poručiteľovej smrti nedožili alebo z iného dôvodu nededia manžel, registro-vaný partner ani žiaden z rodičov, dedí sa v tretej dedičskej skupine.".

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť:

       Jedným z najdôležitejších prejavov demokracie spoločnosti je miera tolerancie k menšinám. Jednou z menšín, ktorá sa vyskytuje v každej spoločnosti, sú homosexuálne orientovaní ľudia. Súčasné výskumy lekárskej vedy preukazujú, že sexuálna orientácia vzniká v počiatočných fázach vývinu plodu a tvorí hlbokú súčasť osobnosti, takže sa nedá následne zmeniť z homosexuálnej na heterosexuálnu alebo naopak liečením alebo iným spôsobom.
        Tabuizovanie témy homosexuality, s ktorou sme sa stretávali v minulosti, ale ktoré pretrváva až doposiaľ, vedie k neznalosti heterosexuálnej väčšiny, resp. k skresleným názorom, čím sa len posilňuje negatívny postoj spoločnosti k tejto skupine občanov. Homosexuálna menšina je tak nútená žiť s nezmyselným pocitom strachu a viny za niečo, za čo nemôže. Je otázne, čo priniesla homosexuálnym párom demokracia, ku ktorej sa hlási Čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak nemôžu uplatňovať rovnaké práva ako ostatní len z dôvodu svojej odlišnej sexuálnej orientácie, za ktorú nemôžu.
       Osobné vzťahy ľudí založené na vzájomnej väzbe, rodinných putách a trvalom priateľstve sú významnou súčasťou sociálnej sféry každého jednotlivca. Trvalé vzťahy zabraňujú izolácii a osamelosti, pomáhajú udržiavať integritu jedinca. V neposlednej miere znižujú promiskuitu, čo je v období nárastu infekcií spôsobených vírusom HIV osobitne významné. Preto treba podporovať trvalé a záväzné vzťahy nielen medzi hete-rosexuálne orientovanými ľuďmi, ale aj medzi homosexuálmi.
       So zreteľom na tradíciu v slovenskej spoločnosti, kde má inštitút manželstva trvalé a nezastupiteľné miesto, navrhuje sa pre homosexuálne páry nový a od manželstva odlišný právny inštitút registrovaného partnerstva. Faktom je, že homosexuálne páry žijú v rovnakých ekonomických podmienkach ako heterosexuálne páry, a teda majú rovnaké citové, ale aj ekonomické dôvody pre právnu úpravu svojho vzťahu. Argument, že na to môžu využiť jestvujúce súkromnoprávne zmluvy neobstojí, lebo tie v mnohých prípadoch nestačia pokryť všetky oblasti súkromného života v dostatočnom rozsahu.
        Treba zdôrazniť, že registrované partnerstvo neoprávňuje partnerov nijakým spôsobom na osvojenie detí.
        V rámci úpravy vzájomných vzťahov registrovaných partnerov sa zavádza aj vzá-jomná vyživovacia povinnosť partnerov, teda s oprávneniami, ktoré štát uznaním registrovaného partnerstva týmto párom poskytuje, berú na seba partneri aj zodpovedajúcu povinnosť odbremeňujúcu štát.
       Registrovaný partner sa pre účely dedenia zo zákona dostáva do rovnakého postavenia ako pozostalý manžel. Súbežná existencia manželstva a registrovaného partner-stva je vylúčená, preto vždy bude dediť buď pozostalý manžel alebo registrovaný part-ner.
       Ústavnosť tohto návrhu sa opiera nielen o citovaný Čl. 1 Ústavy, podľa ktorého je Slovenská republika demokratickým a právnym štátom, ale aj o Čl. 12 ods. 1, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, pričom základné práva a slobody sú neodňateľné a nezrušiteľné. Podľa Čl. 12 ods. 2 sa základné práva a slobody zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, pričom nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
       Súlad tohto návrhu s cieľmi Slovenskej republiky stať sa členom Európskej únie vychádza okrem iného z Rezolúcie o rešpektovaní ľudských práv v Európskej únii, ktorú prijal Európsky parlament 17. septembra 1996 so záverom, aby ju využili aj asociované krajiny. Jej príslušné body v časti nazvanej "Rovnaké zaobchádzanie" znejú:

bod 78: Považuje za neprijateľný akýkoľvek druh diskriminácie,  založený na rase, farbe       pokožky, etnickom pôvode,  pohlaví, sexuálnej orientácii, jazyku, vierovyznaní a  politickom zmýšľaní;
bod 83: Žiada Členské štáty zakázať všetky zákony akejkoľvek  povahy, ktoré kriminalizujú a diskriminujú kôli citovým  a sexuálnym vzťahom medzi dospelými rovnakého pohlavia;
bod 84: Volá, v súlade so svojou rezolúciou z 8. februára 1994,  po rovnakých právach pre homosexuálov a lesbičky v  Európskom spoločenstve, po zrušení všetkej diskriminácie  homosexuálov a nespravodlivého zaobchádzania s nimi,  naj-mä čo sa týka rozdielov, ktoré stále pretrvávajú v  otázkach, od akého veku smie jednotlivec rozhodovať o  svojej sexuálnej orientácii a diskriminácie v oblasti  práva na prácu, trestného zákona, občianskeho zákona a  ekonomic-kej a sociálnej legislatívy;".

 Spomínaná rezolúcia z 8. februára 1994 č. A3-0028/94 bola uverejnená v Official Jour-nal of the European Communities pod č. OJ C 61/40.

Osobitná časť:

K § 290:
        Zmluvu o registrovanom partnerstve môžu uzavrieť dve osoby rovnakého pohlavia len ak sú staršie ako 18 rokov; žiadna výnimka sa z podmienky 18 rokov nepripúšťa.
       Účelom zmluvy o registrovanom partnerstve je životné spoločenstvo, teda zámer dvoch ľudí žiť spolu za určitých podmienok. Účelom zmluvy je zároveň aj vytvorenie majetkového spoločenstva, t.j. spoločná úprava majetkových vzťahov. Na rozdiel od manželstva účelom tejto zmluvy nie je výchova detí.

K § 291:
       Ustanovujú sa okolnosti vylučujúce uzavretie zmluvy o registrovanom partnerstve, čím sa má zamedziť, aby nedošlo k vzniku registrovaného partnerstva súbežne s man-želstvom, resp. aby jedna osoba neuzavrela viac zmlúv o registrovanom partnerstve s rôznymi partnermi. Keďže zmluvou o registrovanom partnerstve sa sleduje aj vytvorenie životného spoločenstva, nemožno ju uzavrieť medzi príbuznými rovnako, ako sa medzi týmito osobami nepripúšťa uzavretie manželstva.
       Nedodržanie týchto podmienok spôsobuje neplatnosť zmluvy priamo zo zákona.

K § 292:
       Zmluva o registrovanom partnerstve predstavuje nový inštitút nášho práva, a preto treba nanovo kreovať spôsob jej vzniku. Navrhuje sa jej spísanie povinne formou notár-skej zápisnice a následne jej zaregistrovanie na príslušnom matričnom úrade. Matriky vedené poda zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. neobsahujú knihu, do ktorej by bolo možné takéto zmluvy zapisovať, takže pôjde o osobitnú evidenciu, nie je však vylúčené, aby došlo k zmene zákona o matrikách a k zavedeniu novej knihy popri knihe manželstiev, kam by sa tieto zmluvy zapisovali. Matričný úrad sa navrhuje na vedenie evidencie zmlúv o registrovanom partnerstve z dôvodu, že táto zmluva sa dotýka osobného stavu fyzických osôb, pričom matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb. Zároveň sa tým umožňuje aj kontrola neporušenia podmienok vylučujúcich uzavretie tejto zmluvy. Zápis do registra na matričnom úrade má pre vznik registrovaného partner-stva konštitutívne účinky.
       Keďže registrované partnerstvo sa dotýka osobného stavu ľudí, malo by byť nazeranie do registra zmlúv umožnené za rovnakých podmienok, ako nazeranie do knihy manželstiev v matrike.

K §293:
 Obsahom zmluvy o registrovanom partnerstve sú majetkové vzťahy medzi partnermi, ktoré vychádzajú z novo ustanoveného inštitútu manželských zmlúv. Medzi registrovanými partnermi neprichádza do úvahy vznik zákonného majetkového spoločenstva manželov.

K § 294:
       Ustanovuje sa spôsob zrušenia registrovaného partnerstva. Ktorýkoľvek z partnerov môže bez udania dôvodu požiadať príslušný matričný úrad o zrušenie tohto partnerstva. Keďže základným princípom registrovaného partnerstva je dobrovoľnosť, nikoho ne-možno nútiť, aby v takomto partnerstve zotrval, ak sám nechce. Preto ani prípadné negatívne stanovisko druhého partnera k žiadosti o zrušenie registrovaného partnerstva nezabráni jeho zrušeniu. Zrušenie registrovaného partnerstva je jednostranným právnym úkonom a registrované partnerstvo skončí v 15. deň po zverejnení žiadosti o jeho zrušenie. Vyznačenie zrušenia v registri je len následným úkonom dôležitým z dôvodu evidencie.

K § 295:
       V prípade vzniku dvoch skutočností dôjde k zániku registrovaného partnerstva bez toho, aby bolo nutné žiadať o jeho zrušenie. Takouto skutočnosťou je logicky smrť jed-ného z partnerov. Druhou skutočnosťou je však aj ak jeden z partnerov uzavrie manžel-stvo, čím sa potvrdzuje preferencia manželstva pred registrovaným partnerstvom, resp. potvrdzuje sa, že existencia registrovaného partnerstva nie je prekážkou vzniku manželstva.

K § 296:
 Registrovaním sa medzi partnermi vytvára životné spoločenstvo. Na rozdiel od majet-kových vzťahov, ktoré si partneri upravia v zmluve, ustanovuje sa rámec životného spoločenstva priamo v zákone. Ide najmä o zachovanie rovnoprávnosti partnerov a vzájomné rešpektovanie dôstojnosti, ako aj vzájomnú oporu a pomoc. Ide o práva a povinnosti, ktoré majú výlučne osobný charakter a predpokladá sa, že rovnako, ako manželia, aj registrovaní partneri ich budú dodržiavať dobrovoľne. Ich plnenie nie je preto súdne vynutiteľné.
      Jedným z najdôležitejších materiálnych predpokladov životného spoločenstva dvoch ľudí je možnosť spoločného bývania v spoločnom obydlí. Tento predpoklad sa pri regis-trovanom partnerstve konštruuje rovnako, ako pri manželstve, a to vrátane rovnakých možností spoločného nájmu bytu.

K pôvodnej Piatej  hlave, Tretí oddiel, § 296 ods. 4:
       Partneri, ktorí žijú v registrovanom partnerstve majú mať nielen oprávnenia, ale počas trvania registrovaného partnerstva majú mať voči sebe navzájom rovnakú vyživo-vaciu povinnosť ako manželia.

K štvrtej časti - Dedičské právo - k §473 až 475:
       Registrovaný partner sa pri dedení zo zákona zrovnoprávňuje s manželom. Keďže súbežná existencia manželstva a registrovaného partnerstva nie je možná, nemôže dôjsť v praxi ku kolízii záujmu pozostalého manžela s pozostalým registrovaným part-nerom.