Právne postavenie registrovaných partnerov

Návrh na zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva bol navrhnutý ako súčasť pripravovaného Občianskeho zákonníka, ktorý prinesie mnohé zmeny aj do vzťahu manželov, najmä možnosť manželov usporiadať si vzájomné majetkové vzťahy manželskou zmluvou, ako aj nové usporiadanie vzťahov manželov k spoločnému obydliu. Návrh na zavedenie registrovaného partnerstva nadväzuje na túto pripravovanú právnu úpravu vzťahu manželov.

Registrované partnerstvo by pre partnerov prinášalo nasledovné možnosti:

  1. Zavedenie pojmu "osoba žijúca v registrovanom partnerstve",
  2. Registrovaní partneri by sa považovali za tzv. "blízke osoby" (odpadla by nutnosť preukazovania),
  3. Osoby žijúce v registrovanom partnerstve by jednoduchšie preukazo-vali, že tvoria "domácnosť",
  4. V zmluve o registrovanom partnerstve by si partneri povinne dohodli svoje majetkové vzťahy, najmä či budú mať spoločný alebo oddelený majetok, spôsob spravovania spoločného majetku, ako aj možnosť vzájomného zastupovania pri správe oddelených majetkov, ďalej spôsob ručenia za spoločné záväzky vyplývajúce zo spoločného majetku a pod.
  5. Registrovaní partneri by mali vzájomnú vyživovaciu povinnosť ako manželia,
  6. Návrh nového Občianskeho zákonníka zavádza pojem "obydlie", ktorým sa rozumie byt vo vlastnom alebo cudzom dome, vo vlastníctve alebo v nájme. Pri registrovaných partneroch sa predpokladá, že budú mať (rovnako ako manželia) spoločné obydlie. Ak byt, ktorý tvorí spoločné obydlie nadobudol jeden z registrovaných partnerov pred vznikom registrovaného partnerstva, vzniklo by druhému partnerovi automaticky odvodené právo bývania. Odvodené právo bývania zanikne zánikom registrovaného partnerstva, ak si to partneri v zmluve o registrovanom partnerstve neupravia inak.
  7. Ak sa za trvania registrovaného partnerstva stane jeden z partnerov alebo obaja nájomníkmi bytu, vznikol by obom spoločný nájom bytu,

  1. Ak by za trvania registrovaného partnerstva vzniklo jednému z registrovaných partnerov právo na uzavretie nájomnej zmluvy k družstevnému bytu, vzniklo by so spoločným nájmom aj spoločné členstvo registrovaných partnerov v byte (ak žijú spolu v čase uzavretia nájomnej zmluvy),
  2. V prípade úmrtia jedného z registrovaných partnerov, ktorý bol spoločným nájomníkom bytu, stane sa druhý z partnerov výlučným nájomníkom,
  3. Pri dedení zo zákona (ak nebol napísaný závet) by mal pozostalý registrovaný partner rovnaké postavenie, ako by mal pozostalý manžel/manželka.

Z iných právnych predpisov by bezprostredne po zavedení inštitútu registrovaného partnerstva, po následných nutných zmenách pre registrovaných partnerov vyplývalo: